Om Wasaplatsens Montessoriförskola

Wasaplatsens Montessoriförskola är ett aktiebolag som startade 1993. Vår verksamhet består av två avdelningar, Knattarna i åldrarna 1-3 år och Bamsarna med barn i åldrarna 3-6 år. För närvarande är vi 26 barn på Bamsarna och 14 barn på Knattarna. Vi kan erbjuda god kvalité i form av hemlagad mat från grunden i förskolans egna kök, där vår kokerska i största möjliga mån använder ekologisk samt säsongsbetonade råvaror. Vi är ett välutbildat, sammansvetsat arbetslag där våra kompetenser kompletterar varandra och vi kan på så sätt vägleda och inspirera barnen att utveckla sina förmågor i den förberedda montessorimiljön. Gymnastik i Ansgarskyrkan erbjuds för de äldre barnen och rytmik erbjuds för de yngre barnen i förskolans lekhall. Vi gör kontinuerliga utflykter, både i närbelägna naturområden som till olika muséer och teatrar. Då förskolan ligger belägen i Lidingö centrum har vi möjlighet att besöka biblioteket och göra mindre utflykter som kan passa de yngre barnens motoriska och mentala utveckling.

Verksamheten följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Förskolan är öppen alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton inom ramtiden klockan 06.30-18.30. Vi arbetar efter Läroplan för förskolan 2018, Skollagen, FNs barnkonvention samt diskrimineringslagen.

Normer och värden

I vår verksamhet är målet att barnet står i centrum och att varje individ känner sig sedd, hörd och uppskattad, där pedagogerna är goda förebilder. Vi strävar efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariation.

För att konkretisera förskolans värdegrundsarbete för barnet har vi tillsammans utvecklat en kompissol där solens strålar är förhållningssätt som alla i förskolans verksamhet strävar efter att följa. Maria Montessori ville att alla barn skulle utveckla en förmåga att se hur allt hänger ihop, att se sammanhang i sin omvärld och utveckla en förståelse för helhetens betydelse och fredens nödvändighet.

Omsorg, utveckling och lärande

Vi följer barnets utveckling och lärande genom pedagogisk dokumentation och ger därmed barnet möjlighet att följa sina läroprocesser. Genom den förberedda montessorimiljön tillgodoses barnets utveckling och behov vid aktiviteter inomhus. Den grovmotoriska utvecklingen tillgodoses i vår trädgård parallellt med dans, rytmik samt olika rörelselekar inomhus.

Vi lägger stor vikt vid att fånga upp barnets intressen och utvecklar teman därefter och vår strävan är att alltid erbjuda barnet ett lustfyllt lärande på individnivå. Ord- och språkförståelse växer fram med hjälp av montessorimaterialet. Vi dokumenterar barnens både individuella och grupprocesser digitalt via förskoleappen TYRA.

Det matematiska tänkandet hos barnet sker naturligt vid t.ex. dukning, samling och matsituationer, men även med hjälp av det matematiska montessori-materialet. Teknik finns naturligt i barnets vardag och experiment görs kontinuerligt.

Barns delaktighet och inflytande

Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och på sätt få möjlighet att påverka sin situation i förskolan. Att barnet utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, är något vi strävar efter dagligen med hjälp av kompissolen.

En grundtanke i montessoripedagogiken är att de vuxna ska sträva efter att hjälpa barnet så lite som möjligt, så kallad hjälp till självhjälp. Barnet erbjuds därför frihet under ansvar då det kan välja fritt bland materialet i den förberedda montessorimiljön, något som är viktigt för barnets självkänsla.

Förskola och hem

Barnen ska tillsammans med sina vårdnadshavare få en god introduktion till förskolan och i samråd med vårdnadshavarna tillämpar vi en introduktion på fem dagar, individanpassad efter barnets mognad och behov, men en god introduktion tar runt 10 arbetsdagar i anspråk. Vi har ett föräldramöte vid höstterminens start där vi i samband med detta erbjuder föräldraråd för vårdnadshavarnas frågor och synpunkter. Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per läsår där vi samtalar om barnets trivsel, utveckling och lärande. Vår verksamhet är liten med korta beslutsvägar där vi önskar direkt dialog mellan förskolan och hemmet.